info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
cédula habitabilidad

Normativa aplicable a la Cédula de Habitabilidad (V)

Vanessa Abajas 2020-01-16


Continuem amb la sèrie d’entrades al blog sobre les normatives aplicables a la cèdula d’habitabilitat segons la data de construcció. A les entrades anteriors vam fer un resum dels tres primers decrets.

  • El Decret 141/12 Annex 2 s’aplica als habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984.
  • El Decret 346/1983 s’aplica als habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 17 d’abril de 1996.
  • El Decret 274/1995 del 11 de juliol, que és aplicable als habitatges construïts entre el 18 d’abril de 1996 i el 23 de setembre de 1996.
  • El Decret 314/1996 del 17 de setembre, que és aplicable als habitatges construïts entre el 24 de setembre de 1996  i el 16 de febrer de 1999.

En aquesta entrada veurem el DECRET 28/1999, de 9 de febrer, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. Aquest decret és aplicable als habitatges construïts entre el 17 de febrer de 1999 i el 29 de desembre del 2003.

DECRET 28/1999, apartat 1 i 2

1 Definicions

A efectes del present Decret:

1.1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

1.2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

1.3. Peces principals són les sales i habitacions.

1.4. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 12 m², sense cap estrangulament inferior a 1,40 m, en cas d’un habitatge de nova construcció. En el cas d’un habitatge usat, tenir una superfície útil no inferior a 10 m 2.

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d’una obertura a un espai exterior obert o pati d’illa, o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçària tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m². No es pot fer a través de la sala l’obertura a l’exterior o la ventilació obligatòria de cap altra peça.

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 16 m², o 14 m 2 en cas d’un habitatge usat, no contenir l’equip obligatori de cuina.

1.5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els requisits següents:

a) Tenir 6 o més m² de superfície útil. En el cas d’un habitatge usat, tenir 5 o més m 2 de superfície útil.

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,90 x 1,90 metres. En el cas d’un habitatge usat admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 metres.

c) Disposar d’una obertura a espai exterior, pati de parcel·la, pati d’illa, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçària tingui, com a mínim, una superfície de 0,40 m² o 0,20 m 2, en el cas d’un habitatge usat.

d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, safareig o abocador.

e) No contenir l’equip obligatori de cuina.

f) Es pot independitzar.

1.6. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits següents:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.

1.7. Galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

1.8. Una obertura és una porta o finestra practicable.

1.9. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

1.10. Accés de l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb el seu exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge, o comunitari.

1.11. Superfície útil interior d’un habitatge o d’una peça és la superfície dels seus espais interiors que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. La superfície útil no inclou l’ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, ni les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l’ocupada pels elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m². Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, es comptabilitzarà com a superfície útil l’ocupada per l’escala interior.

1.12. La superfície útil de l’habitatge s’expressarà necessàriament separant la part corresponent a la superfície interior de la part que correspon a la superfície d’espais exteriors d’ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínimes que es regulen en la present disposició s’han d’entendre referents a la superfície útil interior.

1.13. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d’aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà.

 

4. Nivell d’habitabilitat objectiva per habitatge usat

4.1. Tipus: s’ha de poder classificar com a habitatge complet o reduï t.

4.2. Accés: els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan es transiti per ells quedin il·luminats.

4.3 Construcció : La construcció que els conforma o l’afecta ha de:

4.3.1. Ser sòlida.

4.3.2. Evitar que traspuï humitat.

4.3.3. Ser estanca a les aigües pluvials.

4.3.4. Evitar la inundació de l’habitatge.

4.3.5. El sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.

4.4. Dimensions.

4.4.1. Si és un habitatge reduï t, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m², i si és complet de 24 m².

4.4.2. L’altura lliure sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,25 metres.

4.5. Equip.

4.5.1. Tenir una instal·lació d’aigua corrent que:

4.5.1.1. Estigui en bon estat.

4.5.1.2. Connecti amb tot l’equip que la requereixi.

4.5.1.3. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d’un dipòsit de reserva de 200 litres.

4.5.2. Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

4.5.2.1. Estigui en bon estat.

4.5.2.2. Connecti amb tot l’equip que el requereixi.

4.5.2.3. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.

4.5.2.4. Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta, i si no n’hi ha, les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.

4.5.3. Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació elèctrica interior de manera que:

a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.

c) Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peça que contingui l’equip de cuina.

d) Ni impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d’altres instal·lacions.

4.5.4. Disposar d’un equip higiènic de manera que:

4.5.4.1. Estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

4.5.4.2. El wàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica.

4.5.4.3. Almenys una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d’aigua calenta amb la possibilitat d’un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

4.5.4.4. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d’1,50 metres.

4.5.5. Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de cuina de manera que:

4.5.5.1. Estigui format com a mínim per un pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

4.5.5.2. Estigui en una mateixa peça.

4.5.5.3. La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig.

4.5.5.4. La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético