info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
cédula de habitabilidad

Normativa aplicable a la Cèdula d'Habitabilitat (IV)

Vanessa Abajas 2019-12-11


Normativa aplicable a la Cèdula d’Habitabilitat (IV)

Continuem amb la sèrie d’entrades al blog sobre les normatives aplicables a la cèdula d’habitabilitat segons la data de construcció. A les entrades anteriors vam fer un resum dels tres primers decrets.

  • El Decret 141/12 Annex 2 s’aplica als habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984.
  • El Decret 346/1983 s’aplica als habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 17 d’abril de 1996.
  • El Decret 274/1995 del 11 de juliol, que és aplicable als habitatges construïts entre el 18 d’abril de 1996 i el 23 de setembre de 1996.

La nova normativa d’habitabilitat la recull el DECRET 314/1996, de 17 de setembre, de modificació del Decret 274/1995, d’11 de juliol, sobre nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

El nou decret d’habitabilitat, redactat molt poc desprès de l’anterior, incorpora molt poques diferències a l’annex 3, que és el que afecta a l’habitatge usat. Les modificacions son les següents:

Es modifiquen els números 4.c) i 11 de l’annex 3, nivell d’habitabilitat objectiva per a habitatges usats, del Decret 274/1995, d’11 de juliol, que tindran la següent redacció:

"4.c) Disposar d’una obertura a un espai exterior obert, a pati d’illa o a pati de parcel·la, directe o a través d’un galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçada tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m²."

"11. Superfície útil d’un habitatge és la superfície dels seus espais que tenen una alçada no inferior a 1,50 m. La superfície útil no inclou l’ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, pels elements estructurals, verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,010 m²."

Per tant, els habitatges construïts entre el 24 de setembre de 1996 i el 16 de setembre de 1999, hauran de complir el DECRET 314/1996, que quedarà de la forma següent:

DECRET 314/1996, de 17 de setembre, annex 3

Als efectes del present Decret seran d’aplicació als habitatges usats les prescripcions següents:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 10 m².

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d’una obertura a un espai exterior obert a pati d’illa, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçaria tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m².

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 14 m². no contenir l’equip obligatori de cuina, i

f) No fer-se a través d’aquella l’obertura a l’exterior o la ventilació obligatòria de cap altra peça.

5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els següents requisits:

a) Tenir 5 o més m² de superfície útil b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 metres.

c) Disposar d’una obertura a l’espai exterior, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’altura tingui, com a mínim, una superfície de 0,20 metres quadrats. d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, un safareig o un abocador.

e) No contenir l’equip obligatori de cuina, i

 f) Poder-se independitzar.

6. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els següents requisits:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.

7. Galeria és la peça que té un finestral donant directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura a l’exterior és una porta o una finestra practicable.

9. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l’habitatge és tota porta que comunica l’habitatge amb el seu exterior.

11. Superfície útil d’un habitatge és la superfície dels seus espais que tenen una alçada no inferior a 1,50 m. La superfície útil no inclou l’ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, pels elements estructurals, verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,010 m².

12. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d’aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà.

Tipus

  1. S’ha de poder classificar com a habitatge complet o reduït.

Accés

  1. Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que, quan es transiti per ells quedin il·luminats.

Construcció

La construcció que els conforma o l’afecta ha de:

3. Ser sòlida.

4. Evitar que traspuï humitat.

5. Ser estanca a les aigües pluvials.

6. Evitar la inundació de l’habitatge.

7. El sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.

Dimensions

8. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m², i si és complet de 24 m².

9. L’altura lliure sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,25 metres.

Equip

Tenir una instal·lació d’aigua corrent que:

10. Estigui en bon estat.

11. Connecti amb tot l’equip que la requereixi.

12. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d’un dipòsit de reserva de 200 litres.

Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

13. Estigui en bon estat

14. Connecti amb tot l’equip que el requereixi.

15. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.

16. Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta, i si no n’hi ha, les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.

Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació elèctrica interior de manera que:

17. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

18. Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.

19. Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peça que contingui l’equip de cuina.

20. Ni impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d’altres instal·lacions.

Disposar d’un equip higiènic de manera que:

21. Estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

22. El wàter o ha d’estar inclòs en una cambra higiènica.

23. Almenys una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d’aigua calenta amb la possibilitat d’un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut, i

24. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d’1,50 metres.

Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de cuina de manera que:

25. Estigui format com a mínim per un pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

26. Estigui en una mateixa peça.

27. La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig.

28. La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético