info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
cédula habitabilidad

Normativa aplicable a la Cédula de Habitabilidad (VII)

Vanessa Abajas 2020-04-12


Continuem amb la sèrie d’entrades al blog sobre les normatives aplicables a la cèdula d’habitabilitat segons la data de construcció. A les entrades anteriors vam fer un resum dels sis primers decrets:

  • El Decret 141/12 Annex 2 s’aplica als habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984.
  • El Decret 346/1983 s’aplica als habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 17 d’abril de 1996.
  • El Decret 274/1995 del 11 de juliol, que és aplicable als habitatges construïts entre el 18 d’abril de 1996 i el 23 de setembre de 1996.
  • El Decret 314/1996 del 17 de setembre, que és aplicable als habitatges construïts entre el 24 de setembre de 1996  i el 16 de febrer de 1999.
  • El Decret 28/1999  del 9 de febrer, que és aplicable als habitatges construïts entre el 17 de febrer de 1999 i el 29 de desembre del 2003.
  • El Decret 259/2003, del 21 d’octubre, que és aplicable als habitatges construïts entre el 30 de desembre del 2003 i el 8 d’octubre del 2009.

 

 

DECRET 55/2009, DE 7 D’ABRIL

En aquesta entrada veurem el DECRET 55/2009, del 7 d’abril, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. Aquest decret és aplicable als habitatges construïts entre el 9 d’octubre del i el 2 de novembre del 2012.

 

ANNEX 2

Condicions d’habitabilitat en els habitatges usats o preexistents

—1 Composició

Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina, i han de permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba.

 

—2 Accés

2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, d’un espai comú o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

2.2 L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari.

2.3 Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

 

—3 Construcció La construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de:

      a) Ser sòlida.

      b) Evitar que traspuï humitat.

      c) Ser estanca a les aigües pluvials.

      d) Evitar la inundació de l’habitatge.

      e) Tenir el sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El sòl ha d’estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. On hi hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors o baranes resistents als cops.

 

—4 Superfície útil

4.1 La superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents a l’entrada en vigor d’aquest Decret és de 20 m², excepte en el supòsit que preveu la disposició addicional tercera.

4.2 Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula d’habitabilitat.

 

—5 Peces

5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no inferior a 10 m², sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m, admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri 2,40 x 2,40 m i no contenir cap aparell higiènic.

Si conté l’equip de cuina, la superfície útil mínima serà de 14 m².

La sala haurà de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m², i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l’apertura és al pati de parcel·la, aquest no tindrà una superfície en planta inferior a 4 m².

5.2 Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m² i admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. S’hauran de poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip obligatori de cuina o de rentat de roba. Les habitacions hauran de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tinguin, com a mínim, una superfície de 0,40 m².

5.3 La galeria és la peça que té un finestral que dona directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa galeria.

5.4 Una apertura és una porta o finestra practicable. La superfície d’una apertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

 

—6 Equip

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els requisits següents:

6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que:

      a) Estigui en bon estat.

      b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o banyera. 

      c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que disposi d’un dipòsit de reserva de 200 litres.

      d) Permeti un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

      a) Estigui en bon estat.

      b) Connecti amb tot l’equip que el requereixi.

      c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.

      d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.

6.3 Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació interior de manera que:

      a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

      b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.

      c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.

      d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal d’altres instal·lacions.

6.4 Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà, de manera que:

      a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon estat.

      b) El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable.

      c) La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada de 2,10 m.

      d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:

      a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas.

      b) Estigui en una mateixa peça.

      c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.

      d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua freda, un desguàs i una presa de corrent.


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético